Doctors

Urology
Dr. Goutam Mishra
Dr. Paresh Majhi
Dr. Bharat Behera

Pediatrics
Dr. Jatadhari Mahar
Dr. Pusparaj Aditinomdam Pradhan
Dr. Anil Mohanty

ENT
Dr. Himanshu Mishra
Dr. Santosh Ku Sahu

Chest & Pulmmary
Dr. Pradeep Ku Giri

Critical Care
Dr. Yogesh Kumar Chhety

Skin
Dr. Deepak Kumar Sahu

SPM
Dr. Deepak Kumar Sahu

ORTHO
Dr. Harekrushina Sahu
Dr. Pabitra Sahu
Dr. Kishor Panda
Dr. Jitendra Rout
Dr. Kasinath Swain
Dr. Subhransu Kekhoor Nayak

Neuro
Dr. Akshyapada Pattnaik

Sugery
Dr. Umesh Ray
Dr. Umesh Panighari
Dr. N.N. Swain
Dr. Subas Das
Dr. Shakti Sahu

Plastic Surgry
Dr. Sakti Mishra
Dr. Rashmi Ranjan Mohanty

Medicine
Dr. Abhilash Rout
Dr. L.D. Sandha
Dr. Bibek Ranjan Jena
Dr. Trilochan Barik
Dr. D.C. Nath

Gynicalogy
Dr. Sunanda Pradhan
Dr. Rajesh Kumar Gynic
Dr. Amrita Nanda
Dr.Chinmay Panda
Dr. Bhagyashree Panigrahi

Cardiology
Dr. Tanmay k. Das
Dr. Rushree k. Mohanta